S p ó ł k a   z  o. o.

 

 Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

        

Rejestracja
Spółki z o.o.
przez INTERNET
 

       

   

II - Zawarcie umowy spółki i złożenie wniosku:

1) wypełnienie formularzy danymi dotyczącymi umowy spółki, jak i innych dokumentów oraz wniosku o wpis spółki do KRS;

Wkłady do spółki z o.o. mogą zostać w całości wniesione na etapie zgłaszania spółki do KRS bądź po rejestracji spółki, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców. Brak wniesienia wkładów przy zakładaniu spółki spowoduje, że w rejestrze przedsiębiorców zostanie zamieszczona wzmianka, iż kapitał nie został pokryty.

Gdy wkłady są wnoszone na etapie zakładania spółki, wówczas wszyscy członkowie zarządu mogą złożyć oświadczenie o wniesieniu wkładów przy zakładaniu spółki, tj. wypełnić je w systemie teleinformatycznym i opatrzyć podpisem elektronicznym.

Do S24 na etapie rejestracji wnosić można jedynie wkłady pieniężne. Dopiero podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane po wpisie spółki do rejestru, będzie mogło być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

 2) wygenerowanie przez system dokumentów i wniosku;

System po wygenerowaniu dokumentów umożliwia ich wyświetlenie. Są to "projekty" wniosku rejestrowego, umowy spółki, listy stawiających i pozostałych dokumentów stworzonych na podstawie danych podanych w formularzach (poszczególnych oknach) systemu eMS. Należy je zweryfikować. W razie wykrycia błędu jest możliwość cofnięcia się do odpowiedniego etapu wypełniania danych i dokonania tam niezbędnych poprawek.

 

3) po weryfikacji dokumentów, ich podpisanie podpisem elektronicznym,

Sygnowanie umowy spółki przez pierwszego wspólnika powoduje brak możliwości zmiany treści umowy w systemie. Podpisane dokumenty należy pobrać z systemu i zapisać na swoim komputerze (ewentualnie także wydrukować).

 

4) opłacenie wniosku za pomocą systemu eCard;

Opłacenie wniosku jest jednym z etapów składania go do sądu rejestrowego. Powitalne okno ekranu wymaga zapoznania się z regulaminem płatności usług elektronicznych eCard. Obecnie opłata manipulacyjna wynosi ok. 14 zł. Doliczana jest ona do opłaty za rejestrację spółki (500,00 zł) i opłaty za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100,00 zł).

 

5) złożenie dokumentów rejestracyjnych spółki w sądzie rejestrowym.

Po opłaceniu wniosku zostanie on przesłany do właściwego sądu rejestrowego, gdzie będzie rozpoznawany. Doręczenia pism sądowych dokonywane będą użytkownikowi przesyłającemu wniosek do sądu. Będzie on otrzymywał orzeczenia i pisma sądowe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie rejestrowe.