S p ó ł k a   z  o. o.

 

 Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

        

Rejestracja
Spółki z o.o.
przez INTERNET
 

       
    

III - Rozpoznanie wniosku o wpis do KRS przez sąd rejestrowy

  • wniosek o wpis spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie jednego dnia od daty jego wpływu i to z pominięciem kolejności wpływu do sądu. Stąd skrót S24, zgodnie z którym wpis spółki z o.o. do KRS ma nastąpić w ciągu 24 godzin. Należy jednak uwzględnić fakt, że sądy rejestrowe pracują w dni robocze oraz, że wnioski są rozpatrywane w godzinach pracy sądów.
     
  • wniosek o wpis S24 podlega badaniu sądu rejestrowego. Sąd zweryfikuje swoją właściwość miejscową, sprawdzi czy wniosek nie zawiera braków, a następnie zbada formę i treść złożonych dokumentów.

Niedociągnięciem systemu jest to, że nie tworzy on w ogóle dokumentu z adresami członków zarządu, a wymaga tego art. 166 § 1 pkt. 5 K.s.h. W takim przypadku sąd wezwie do jego złożenia, o ile wnioskodawca wcześniej tego nie uczyni.

Niezależnie od trybu rejestracji spółki z o.o., gdy rozpoznanie wniosku o wpis wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych. Jeżeli zaś rozpoznanie wniosku wiąże się z koniecznością wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.