S p ó ł k a   z  o. o.

 

 Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

        

Rejestracja
Spółki z o.o.
przez INTERNET
 

       
    

IV - Po uzyskaniu wpisu w KRS:

1) złożenie przez nowo powstałą spółkę z o.o. wolnego od opłat wniosku o przyjęcie do akt rejestrowych wzorów podpisów członka/-ów zarządu złożonych wobec sądu albo poświadczonych notarialnie. Dotyczy to sytuacji, gdy wkłady zostały wniesione w trakcie procedury zawiązywania i rejestracji spółki z o.o.

W przeciwnym razie wkłady należy wnieść nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS. W takim przypadku do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o przyjęcie do akt rejestrowych wzorów poświadczonych podpisów członków zarządu, trzeba złożyć także oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione. Podlega on opłacie sądowej w kwocie 40 zł. Dowód wpłaty należy dołączyć do oświadczenia. Po jego złożeniu wzmianka o braku pokrycia kapitału zakładowego zostanie wykreślona z KRS przez sąd z urzędu.


2) rejestracja spółki w urzędzie skarbowym (NIP-2 wraz z umową spółki - wydrukiem z systemu (zob. art 171
K.s.h.) i dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z lokalu/nieruchomości, w której znajduje się siedziba spółki, statystycznym (RG-1 wraz z aktualnym odpisem z KRS lub postanowieniem o wpisie do KRS i zaświadczeniem o wpisie do KRS), ewentualnie dokonać zgłoszenia płatnika składek do ZUS.

Do rejestracji spółki z o.o. w trybie S24 nie ma bowiem zastosowania procedura jednego okienka. Spółka zobowiązana jest samodzielnie złożyć odpowiednie dokumenty bezpośrednio do właściwych organów.


3) Po uzyskaniu numerów REGON i NIP należy pamiętać także o uzupełnieniu wpisu w KRS o te numery. Wniosek nie podlega opłacie, składa się go na formularzu KRS-Z3 i KRS-ZY.


4) rozliczenie PCC.

Spółka z o.o. (S24) zobowiązana jest, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację PCC-3 (w deklaracji należy wskazać dane spółki, na niej ciąży obowiązek podatkowy) oraz obliczyć według stawki 0,5% i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki.

Podstawę opodatkowania stanowi wartość kapitału zakładowego, od którego odejmuje się opłaty związane z rejestracją (600 zł). Odliczeniu od podstawy opodatkowania nie podlega opłata manipulacyjna pobierana przez system eCard (ok. 14 zł).